linux server ssh komutları

linux server (sunucu) kullananlar için ssh komutları. aynı zamanda bu komutlar linux işletim sistemi komutlarıdırlar.

kopyalama -taşıma - silme işlemleri
komut görevi örnek
cp dosyayı kopyalar. cp -r /home/hope/files/* /home/hope/backup
mv bir dosyayı başka bir dizine taşımanızı sağlar yada dosya adını değiştirir. mv myfile.txt newdirectory/
ls -l bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
mkdir yeni bir dizin oluşturmanızı sağlar.
rmdir belirtilen dizini silmenizi sağlar.
rm dosya silmenizi sağlar.
rm -rf dizin silmenizi sağlar.
cd belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
cd .. bir üst dizine geçmenizi sağlar.
cd ~ en üst dizine çıkmanızı sağlar.
pwd bulunduğunuz dizini görüntüler.
quota disk kullanımınızı gösterir.
rm dosya silmenizi sağlar. çok fazla sayıda dosya silinmesi gerekiyorsa:
find . -type f -delete
rm -rf dizin silmenizi sağlar.
cd belirtilen dizine geçmenizi sağlar.
cd .. bir üst dizine geçmenizi sağlar.
cd ~ en üst dizine çıkmanızı sağlar.
pwd bulunduğunuz dizini görüntüler.
uygulamalar ve yönetim
pico belirtilen dosyayı text editör ile düzenlemenizi sağlar.
ftp belirtilen siteye ftp bağlantısı sağlar.
lynx belirtilen siteyi görüntüler.
bitchx ırc programını çalıştırır.
mail postalarınızı kontrol eder.
whatis belirtilen komutun açıklamasını verir.
man komut hakkında yardım görüntüler
passwd shell hesabınıza girerken kullandığınız şifreyi değiştirmenizi sağlar.
vhosts yada vhost sistemde bulunan vhostları (virtual host) listeler.(bnc için kullanabilirsiniz)
useradd linux sistemine tek bir kullanıcı ekler adduser kullanıcı_adı
userdel sistemde mevcut kullanıcıları sistemden uzaklaştırır siler userdel kullanıcı_adı
usermod sistemde mevcut olan bir kullanıcının özelliklerini değiştirir
wget url download eder.
top cpu ram vs.. istatistiklerini gösterir
history geçmişte hangi komutların kullandıgını gösterir
chown bir klasör yada dosyaya başka bir kullanıcı sahipliği vermek için chown user /test
file dosyanın mime tipini gösterir file -b --mime-type dosyaadi.turu
listeleme işlemleri
komut görevi örnek
ls dizinde bulunan herşeyi listeler
bir dizindeki dosyaları saymak için:

ls -1 targetdir | wc -l


ls -a gizli dosyalar ve dizinlerle beraber listeler.
ls -l bütün dosyaları boyut ve tarihini göstererek listeler.
du -h /klasor_adi klasörün alt klasörleri ile birlikte tek tek boyutlarını listeler du -h /home/tecmint
du -sh /klasor_adi belirtilen klasörün alt klasörleri ile birlikte toplam boyutunu verir. du -sh /home/tecmint
du -ah /klasor_adi klasörün alt klasörleri ve içerisindeki dosyaları tek tek boyutlarını listeler du -ah /home/tecmint
du -sh * mevcut dizindeki klasorlerin boyutlarını listeler
df harddisk istatistiklerini gösterir.
df -i sistemdeki inode listesini verir
dosya bulma işlemleri
whereis belirtilen dosyanın nerede olduğunu gösterir.
find dosya bulma işlemi dos daki dir / s gibi
tüm alt-dizinlerdeki "mfyz" ile başlayan dosyalar için : find . -name "mfyz*" -print


find bul ve kopyala find -type f -name '_f1*.*' -exec mv {} ../ ; (bir üst klasöre bulduklarını taşır)
find bul ve sil find -type f -name "error_log" -exec rm -f {} ;
ls -l | wc -l dizindeki dosyaları sayar find myfolder -type f | wc -l
find 3 gün önceki değişen dosyaları bul find /x -iname "*.*" -mtime -3 -print
find 5 gün öncesine kadar açılmış olan pdf dosyaları listeler find /home/you -iname "*.pdf" -atime -60 -type -f
find uzantısı log olan dosyaları alt klasörlerde bulur ve ekrana boyutları ve yollarını yazar
find . -name "*.log" -printf "%s %pn"


find

test kalsorlerini bulur find ./test
find

test klasörü içerisinde abc.txt şeklindeki dosyaları bulur find ./test -name "abc.txt"
find

uzantısı php olmayan dosyaları bulur find ./test ! -name "*.php"
find

ismi abc ile başlayan ve uzantısı php olmayan dosyaları bulur find ./test -name 'abc*' ! -name '*.php'
find

uzantısı php ve txt olan dosyaları bulur. find -name '*.php' -o -name '*.txt'
find

abc ile başyalan dosyaları bulur, abc ile başlayan klörleri bulur
find ./test -type f -name "abc*"

find ./test -type d -name "abc*"


find

gizli dosyaları bulur find ~ -type f -name ".*"
find

belirtilen izne sahip dosyaları bulur find . -type f ! -perm 0777
find

50 gün önceki dosyaları bulur find / -mtime 50
find

50mb dan büyük 100mb dan küçük dosyaları bulur find / -size +50m -size -100m
find

boş klasörleri bulur find ~/ -type d -empty
find

tmp klasörü altındaki uzantısı .txt olan klasörleri silmek find /tmp -type f -name "*.txt" -exec rm -f {} ;
sıkıştırılmış dosya işlemleri
komut görevi örnek
tar -zxpf uzantısı tar.gz olan sıkıştırılmış dosyaları açar.
tar -xpf uzantısı .tar olan dosyaları açar.
gunzip uzantısı .gz olan dosları açar.
unzip zip dosyalarını acmaya yarar
zip zip dosyası yapmayı sağlar zip -r dosyaadi.zip ziplecek_klasor_adi
server işlemleri
komut görevi örnek
uname işletim sisteminin çekirdek versiyonunu gösterir.
whoami kendi bilgilerinizi gösterir.
who sunucuya bağlı olanları gösterir.
last hesabınıza yapılan en son bağlantıyı gösterir.
ps -x sizin çalıştırdığınız işlemleri gösterir.
ps -a sunucuda çalıştırılan tüm işlemleri gösterir.
ps -ux çalıştırılan işlemlerin cpu/ram kullanımıyla gösterir.
kill pid numarası verilen işlemi durdurur.
kill -9 pid numarası verilen eggdrop işlemini durdurur.
killall belirtilen program türündeki tüm işlemleri durdurur.
reboot sisteme restart atar
sistem işlemleri
komut açıklama örnek örneğin açıklaması
shutdown sistemi kapatır shutdown -fr now sistemi reboot eder ve yeniden başlatılırken disk kontrolü yapılır
cat /proc/cpuinfo işlemci hakkında detaylı bilgi verir
lspci pcı yuvalarındaki kartlar hakkında bilgi verir
lsusb usb aygıtlar hakkında bilgi için
cat /proc/bus/input/devices giriş çıkış cihazları hakkında bilgi için
linux dizin yapısı
/home kullanıcı dosyaları
/etc ayar dosyaları
/lib kütüphaneler
/usr kullanici sistem dosyalari
/tmp geçici dizin
/bin sunucu kullananlar için linux ve ssh komutları
ayrıca http://ss64.com/bash/ adresinede mutlaka bakın...
Ege Sözlük - 2018